Igama le Nkosi


Igama Lika Jesu (The name of Jesus)
Liyinqaba (Is a strong tower)
Sibalekela khona (We run to it)
Siphephile (And we are safe)
Obalekela kulo (he who runs to it)
Uyosindiswa (will be saved)
Ngoba limnandi enhlizweni (His Name is soothing to the soul)

Igama elihle, lingelakho (Your Name is beautiful)
Sibiza lona (We call upon Your Name)
Siphephile (And we are safe)
Obalekela kulo (he who runs to the name of Jesus)
Uyosindiswa (will be saved)
Ngoba limnandi ehnlizweni (His Name is soothing to the soul)

Jesu (Jesus)
Jesu (Jesus)
Jesu (Jesus)
Igama elihle (Beautiful name)

Back to lyrics