Ngcwele Jesu


Hallelujah
Uyinkosi ephakeme (You’re a sovereign God)
Hallelujah
Sikunikez’udumo (We give you praise)

Siphakamis’ izandla zethu (We lift our hands)
Kuwe sithi (To you we say)
Ngcwele Jesu (Holy Jesus)

Siyazendlala phambikwakho (We lay our lives before you)
Kuwe sithi (To you we say)
Ngcwele Jesu (Holy Jesus)

Back to lyrics