Nkosi Sihlangene


Nkosi sihlangene (Lord we are gathered here)
Kuyo indlu yakho (We are here in your house)
Yiza manje, sesingene (Come ye now lord, we have entered)
Ebusweni bakho (Into thy presence Lord)

Nkosi sihlangene (Lord we are gathered here)
Kuyo indlu yakho (We are here in your house)
Yiza manje, sesingene (Come ye now lord, we have entered)
Ebusweni bakho (Into thy presence Lord)

Solo:
Usikhanyisele (Shine thee your light on us)
Ngeqiniso lakho (Through thy holiest truth)
Ngezwi lakho elingcwele (Through thy Holy, Holy word Lord)
Vusa bantu bakho (Raise thee, your people Lord)

Usikhanyisele (Shine thee your light on us)
Ngeqiniso lakho (Through thy holiest truth)
Ngezwi lakho elingcwele (Through thy Holy, Holy word Lord)
Vusa bantu bakho (Raise thee, your people Lord)

——- Orchestra Piece——-

Mawusilungise (Cleanse and sanctify us)
Thina bantu bakho (We your people, our Lord)
Nxa sifayo singenise (When we do die, let us enter)
Em’busweni wakho (Into your Kingdom Lord)

Nkosi sihlangene (Lord we are gathered here)
Kuyo indlu yakho (We are here in your house)
Yiza manje, sesingene (Come ye now lord, we have entered)
Ebusweni bakho (Into thy presence Lord)

Back to lyrics