Ubukhosi


Ubukhosi nobungcwele (All Glory, All Honour)
Bungobakho, Msindisi (To you, Our Saviour)

Verse 1
Ubukhosi, nobungcwele (All Glory, All Honour)
Bungobakho, Msindisi (To you, Our Saviour)
Zizwe zonke, ziyababaza (All the nations, declare)
Igama lakho, ziyakudumisa (Declare your name & give you praise)

Chorus
Zithi ngcwele, uphakeme (They declare You are Holy, high & lifted up)
Zithi ngcwele, uphakeme (They declare You are Holy, high & lifted up)
Zithi ngcwele, uyabusa (They declare You are Holy & You Reign)
Akekho ongalinganiswa nawe (No one can be compared to You)
Akekho ongefaniswa nawe (No one is like You)

Verse 2 (Solo)
Izingelosi ziyakhothama (All the angels, bow down)
Phambi kwakho Msindisi (Before You, Our Saviour)

Izingelosi ziyakhothama (All the angels, bow down)
Phambi kwakho (Before You)
Ziyakudumisa (They give you praise)

Chorus
Zithi ngcwele, uphakeme (They declare You are Holy, high & lifted up)
Zithi ngcwele, uphakeme (They declare You are Holy, high & lifted up)
Zithi ngcwele, uyabusa (They declare You are Holy & You Reign)
Akekho ongalinganiswa nawe (No one can be compared to You)
Akekho ongefaniswa nawe (No one is like You)

Zithi ngcwele, uphakeme (They declare You are Holy, high & lifted up)
Zithi ngcwele, uphakeme (They declare You are Holy, high & lifted up)
Zithi ngcwele, uphakeme (They declare You are Holy, high & lifted up)
Zithi ngcwele, uphakeme (They declare You are Holy, high & lifted up)

Back to lyrics