Uthando luka baba


Uthando lukaBaba (The Father’s Love)
Lunje ngolwandle bo (Is like the ocean)
Lubanzi lujulile (It’s deep and wide)
Luyazeka yini bo (His love abounds)

Uthando lukaBaba (The Father’s Love)
Lunje ngolwandle bo (Is like the ocean)
Lubanzi lujulile (It’s deep and wide)
Luyazeka yini bo (His love abounds)

Lwafikelela kimi (I felt it even)
Ngisezonweni zam (In my sins)
Alwaze lwangedlula (It did not pass me by)
Lwangisindisa nam (But it rescued me)

O Baba ngiyabonga (Oh Father I thank you)
Nangentliziyo yami (With all my heart)
Sengiyavuma ngithi (I confess and say)
Ungumsindisi wami (That you’re my Savior)

Ngizokwethemba njalo (I will always trust you)
Ngise semhlabeni (As I walk on earth)
Ngizokukhonza futhi (I will serve you and)
Ngothando entlizweni (love you and serve you)

Back to lyrics